Logo

Endringer i åndsverkloven ut på høring

Regjeringen la i går fram forslag til endringer i åndsverkloven med sikte på å begrense ulovlig fildeling. Forslaget er nå ute til høring. Pressemelding med lenke til høringssak ligger her.

I utkastet til lovendring fra Kulturdepartementet ligger det to konkrete forslag:

Det første forslaget innebærer en oppmykning av vilkårene for at private aktører skal kunne overvåke trafikken på nettet og få tilgang til informasjon som identifiserer personer som er innehaver av de abonnementer som blir benyttet til antatt ulovlig trafikk. Mens det tidligere var nødvendig med konsesjon fra Datatilsynet for å drive med slik overvåkning, er dette kravet nå erstattet med et krav om at de som ønsker å overvåke nettraffikk for å samle inn IP-adresser har meldeplikt til tilsynet. Advokatkontoret Simonsen har i flere år overvåket trafikken i fildelingsnettverk med konsesjon fra tilsynet. Dette kan de nå fortsette ned, uten å risikere å miste konsesjonen. For at private aktører skal få tilgang til informasjon fra teleoperatørene som identifiserer abonnementene bak IP-adressene må Post- og Teletilsynet først oppheve teleoperatørens taushetsplikt i den aktuelle sak, og så – gitt at taushetsplikten oppheves – må en domstol ta stilling til spørsmålet om identifisering. Dersom denne lovendringen blir vedtatt, vil den i støre grad enn tidligere åpne opp for sivil rettsforfølgelse av personer som deltar i ulovlig fildeling.

Det andre forslaget innebærer at det åpnes for blokkering av nettsteder som «åpenbart og i stort omfang» medvirker eller legger til rette for tilgjengeliggjøing av innhold i strid med opphavsretten. Blokkeringen skal pålegges internettleverandørene, og i høringsnotatet skisseres det to alternative modeller. Det første alternativet går ut på at Medietilsynet kan fatte vedtak om blokkering, og at eventuelle klager kan rettes til en egen klagenemnd. Det andre alternativet går ut på at begjæringer om blokkering behandles av domstolene.