Logo

Psykotisk massemorder?

I dag forelå rapporten fra de psykiatriske sakkyndige om massemorderen fra 22. juli. De har gitt ham diagnosen «paranoid schizofren». Diagnosen virker ikke særlig godt begrunnet i det materialet som ble lagt fram på pressekonferansen. Folk som har lest hele rapporten sier at den ikke er bedre begrunnet der. Enda mer problematisk er det at massemorderen ikke er alene om den virkelighetsoppfatningen som motiverte drapene. Den har sin rot i et politisk miljø som også ser ut til å ha levert ideologien som har motivert andre mordere, inklusive ett drap og muligens også ett drapsforsøk.

En av førerskikkelsene i dette miljøet var bloggeren «Fjordman». I alt 39 av Fjordmans tekster ble sitert i Breiviks klipp&lim-manifest. Et av «Fjordman»-sitatene som ABB hadde klippet ut, var dette:

The political elites implement the agendas of our enemies and ignore the interests of their own people. They are collaborators and should be treated accordingly. … Change will only come when they fear us, and the consequences of their own betrayal, more than they fear Muslims. (s. 704)

Den 2. mai 2011 blogget «Fjordman» på nettstedet Gates of Vienna at det for å unngå raseblanding er en nødvendighet at store landområder «large territories» forbeholdes folk av Europeisk herkomst. Teksten har den illevarslende overskriften “Preparing for Ragnarök”:

Experience also tells us that if two or more different populations inhabit the same land, they will eventually mix. In combination, this means that the only way European civilization can flourish in the long run is if we have large territories specifically dedicated for people who are overwhelmingly of demographic European stock. In those cases where this has been lost it needs to be reestablished. Ideas matter, but culture primarily follows genes.

Teksten avsluttes med følgende oppfordring:

We need to make sure, though, that those who have championed the toxic ideas of Multiculturalism and mass immigration of alien tribes disappear with it. If that happens, we can give our descendants a fresh start and lay the foundations for a new Renaissance, where European civilization can flourish once more.

Dette er dessverre ikke til å misforstå. Det er en oppfordring, stilet til meningsfeller, om å sørge for at de som ikke som ikke deler «Fjordmans» visjon om etnisk og kulturell renhet «forsvinner». Det var denne oppfordringen som ble blodig alvor i Oslo og på Utøya knappe to måneder senere.

Etter at «Fjordman» sto fram i VG og fortalte han het Peder Nøstvold Jensen uttalte han:

Jeg kommer aldri til å blogge under pseudonymet «Fjordman» igjen.

Men i dag er «Fjordman» tilbake på en av gamle tomter, som tipser på Gates of Vienna og sint kommentarskriver på Document.no.

Foranledningen er at psykiaterne som har observert massemorderen fra 22. juli konkluderer med at han er psykisk syk, og at VGs Anders Giæver i en kommentar diskuterer om psykiaterne bak denne diagnosen er godt nok kjent med «de mange parallelle virkeligheter som nå befinner seg på Internett».

I likhet med Giæver stiller «Fjordman» seg undrende til den psykiatriske diagnosen, men legger deretter til:

På den andre siden, hvis han faktisk er psykisk syk skylder en god del av norsk presse, ikke minst VGs Anders Giæver, meg en ganske feit offentlig unnskyldning. Jeg satt allerede før dette og slo kron og mynt om jeg skulle melde herr Giæver til PFU for måten han har omtalt meg på i VGs spalter, som jeg personlig mener er over grensen for hva landets største riksavis faktisk kan skrive om et enkeltmenneske. Jeg tror denne konklusjonen vil betydelig styrke min posisjon. Dersom Giæver har det minste fnugg av redelighet og anstendighet så bør han nå be en del personer om unnskyldning, ikke bare meg eller Document.no. Dessverre tror jeg ikke at han er så hederlig, men jeg kan ta feil.

(Oppslaget som «Fjordman» mener er over grensen for hva en stor avis skal ha lov til å skrive er «En krenkende karikatur», og handler om at i de kretser det tales aller varmest om ytringsfriheten for Muhammed-karikaturer, er det ingen som snakker om ytringsfrihet for Fjordman-karikaturer.)

Tilsynelatende er Peder Nøstvold Jensen alias «Fjordman» ute av stand til å forstå at de meningene som etter alt å dømme har ført til den psykiatriske diagnosen, i ikke uvesentlig grad er de samme meningene som han selv har gitt uttrykk for. «Fjordman» er ikke imidlertid ikke noe psykiatrisk kasus, han er en ganske alminnelig nazist og rasist.

Og med mindre det ligger mer (og annet) bak denne diagnosen enn det som framkom på dagens pressekonferanse framstår denne diagnosen er et feigt ekko av psykiatrien slik den ble misbrukt i Sovjetunionen. «Tempelridder» er ingen beskyttet tittel. Og ABB vet utmerket godt at han ikke er konge i Norge. At han ifølge psykiaterne mener at han bør bli det er ikke psykotisk, men ønsketenking.

Vidkun Quisling skrev i sin tid et filosofisk verk, Universismen der han hevdet at han var utpekt av Gud til å frelse Europa, at han var av kongeslekt og selv hadde oppdaget en høyere matematikk. Han mente også at han hadde rett og plikt til å bli statsleder i Norge, blant annet for å «frelse» sitt folk fra britisk okkupasjon. Burde han fått psykiatrisk behandling i stedet for å lovens strengeste straff?

Det finnes alt for mange eksempler på at personer som har vært besatt av politiske oppfatninger som legitimerer drap, gjerne koblet med en mani for uniformer, ordener og titler. Var Osama bin Laden, Saddam Hussein, Pol Pot, Mao, Stalin, og Hitler (bare for å nevne noen som har anført politiske motiver for å ta livet av langt flere mennesker enn ABB) psykotiske? Jeg kan tro på at disse hadde en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Men «paranoid schizofren»? Ikke slik jeg forstår denne diagnosen.

Ved å utstyre ABB med en slik diagnose slipper vi å ta på alvor og utfordre den virkelighetsoppfatningen som ABB deler med et bestemt politisk miljø, hvor det er grunn til å frykte at noen også deler hans analyse når det gjelder bruk av virkemidler. Det tror jeg både er feigt og farlig.

Comments

Det kan tenkes at det som ble framlagt på pressekonferansen ikke virket solid. Det kan tenkes diagnosen er feil - det kan alltids tenkes i alle tilfeller i alle fag at det kan begås feil. Men man bør lese hele rapporten og ha faglig bakgrunn for å analysere materialet. Dette innlegget er skuffende, Hannemyr.

Selvsagt skal vi være på alerten for å unngå justismord, likeså feildiagnoser. Å si at diagnosen er en veik politisk avgjørelse for å kvele meninger er en noe prematur påstand.

Å påstå at alle som måtte dele noe eller hele av ABBs meninger også må dele diagnosen er sludder av det reneste vann. Og begrepet "gal" er ikke særlig hjelpsomt i denne sammenhengen. For meg virker det dog hevet over enhver tvil at ABB er psykotisk og har vrangforestillinger.

Det virker som folk tror at psykisk sykdom er noe man kan "ta seg sammen" vekk fra.

At ABB vet han ikke er kongen av Norge, men at han synes han burde bli det, er, som du påpeker - ikke per definisjon psykose, - men ønsketenkning. At han mener det er hans rett og eventuelt plikt, vel, det er på god vei til vrangforestillinger og psykose. Dette er dog kun en liten snutt som pressen har veltet seg i. Vi vet lite om hva som egentlig foregår og hvor grandiost forvrengt bilde han faktisk har eller ikke har av seg selv og verden.

At det finnes miljø som deler hans analyse av verden, og å mene at vi er så simplistiske at vi avskriver dette med diagnosen på én mann kjøper jeg ikke. At de blir mer marginalisert i debatter vil nok være riktig, men det er et mer generelt problem: Det er mange andre stemmer som ei heller slipper til, i en pinlig homogen mediahverdag. Du er bekymret for at vi ikke tar marginaliserte meninger på alvor, og det er kanskje det eneste gode poenget i innlegget ditt. Det kan tåle en egen bok.

Om han faktisk er paranoid schizofren finnes det mye fin psykofarmaka som vil endre kjemien i hodet hans. Han vil neppe noensinne bli frisk som en fisk, men man kunne risikere at han vil se mer av det vi ser. Jeg vil helst se ham sperret inne i resten av hans levetid. Om det skjer på Dikemark eller Ila er for meg ikke så viktig. Men om jeg var kongen, president og gud, ville jeg at han skulle bli frisk, og forstå hva han har gjort. I kontekst. Det ville antagelig være den hardeste straff Norge kan gi ham.

Gal?
I min virkelighet så koker det ned til, og er så enkelt som, at alle som kan drepe så mange mennesker er "gale", altså at man automatisk har en alvorlig forstyrrelse hvis man utfører slike handlinger.

Denne bloggposten har skapt flere reaksjoner (de fleste på Twitter) enn noe annet jeg har skrevet. Og sannsynligvis er den ikke godt skrevet, siden så mange av de som har reagert ser ut til å ha misforstått den. Redaktør av Minerva, Nils August Andresen, har skrevet en artikkel: Utilregnlige sakkyndige, der han sier mye av det samme som jeg forsøkte å si, på en langt mer velformulert måte. Den er hermed anbefalt!

Jeg er ikke psykiater. Jeg ønsker å understreke at jeg verken har friskmeldt Breivik eller sykemeldt noen andre. Det jeg forsøkte å si med overstående bloggpost, var at den diagnose vi ble presentert for på onsdagens pressekonferanse for det første ikke synes særlig godt faglig underbygget. I etterkant har da også andre psykiatere som har lest rapporten sagt det samme. Se for eksempel kommentarene fra Arne Thorvik og Svenn Torgersen i Norge Johan Cullberg i Sverige. For det andre at den innbærer en psykologisering av det politiske som jeg mener man utmerket godt kan stille seg kritisk til, enten man er utdannet psykiater eller ikke.

I norsk rettstradisjon straffer vi ikke folk som er psykotiske. Det aksepterer jeg. Men i likhet med Nils August Andresen mener jeg man kan og bør stille spørsmålstegn ved både prosessen rundt rettspsykatri og rettspsykaterens makt.

Mens den rettslige prosessen for øvrig er gjenstand for etterprøving, muntlige forhandlinger i full offentlighet, og kontradiksjon, så ser det ut til at mange mener at det er uhørt av meg i det hele tatt å stille spørsmål ved presisjonen i en psykiatrisk diagnose. Hvorfor det? Vi stiller ellers spørsmål med det meste, og det er ingen ting som tyder på at psykiatri er en mer eksakt vitenskap enn juss, medisin, eller informatikk.

Diagnosen vi har blitt servert er meningen til to personer, og det meste av begrunnelsen er hemmelig. Dersom den blir stående kan ABB ikke stilles til ansvar for sine ugjerninger. Dette gir disse to personene en svært stor makt, og jeg mener det er legitimt å utfordre den. Ikke minst fordi den dokumentasjonen vi så langt har fått tilgang til ikke ser ut til å være særlig overbevisende.

Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og snart biskop i Borg, spør i Klassekampen 1. desember (s. 7):

Men må en nordmann være sinnsyk for å gjøre noe slikt, men ikke en serber som dreper bosnjaker, ikke en rwander som dreper andre rwandere, ikke en tysker som begår massedrap på jøder?

Nordmenn har tydeligvis vanskelig med å forsone seg med at andre nordmenn kan være onde. At Muhammed Atta var tvers igjennom ond er det neppe mange nordmenn som betviler. Men at en av våre egne storheter, Knut Hamsun, skulle være nazist og sympatisør med Hitler, det var tydeligvis så vanskelig å svelge at man sørget for å ham erklært dement. Men i dag vet vi at Hamsuns dement-diagnose kun var en feig nødløgn som ble servert fordi samtiden, inklusive de psykiatrisk sakkyndige, rett og slett ikke maktet å ta inn over seg det faktum at Hamsun faktisk var nazist.

For å underbygge at ABB levde i et univers han har skapt selv nevner rettspsykiaterne en rekke ord de påstår at han har konstruert selv. Slik jeg ser det underbygger akkurat dette momentet snarere at psykiaterne har unnlatt å gå skikkelig inn i materien. Ordene er nemlig ikke skapt av ABB. De er, som det meste i ABBs univers, lånt fra dataspill og Internett. Oversatt til engelsk kan disse ordene finnes ved hjelp av enkle Google-søk. Her er en kjapp gjennomgang av de uttrykkene som er politisk ladet:

anarcho-nationalism
Uttrykket brukes om gjerne om det å avskaffe nasjonalstaten og overnasjonale organer som EU og FN. I steden for staten og demokratiet skal samfunnet organiseres rundt mindre lokale enheter med stammen som det bærende element. Et lignende ord «National-Anarchism» er navnet på en høyre-orientert politisk bevegelse med røtter tilbake til 1920-tallet som ser ut til å handle om det samme.
anarcho-marxism
Dette uttrykket brukes mest på nettet av folk som ønsker å bygge bro mellom anarkisme og marxisme, men brukes også som skjellsord av høyreorienterte om blitzere, autonome, BZere, og folk som Julian Assange.
suicidal marxism, sucidal humanism
Disse to uttrykkene er tilnærmet synonyme, og brukes på høyreorienterte nettsteder som betegnelse på en påstått ideologi der vesten er ferd med å begå selvmord pga. hhv. «marxisme» (dvs. alle politiske syn til venstre for fascisme) eller «humanisme» (dvs. et sekulært samfunn).
national darwinism
Uttrykket betegner hva visse høyreorienterte mener må være mottrekket mot «suicidal marxism» eller «sucidal humanism», nemlig at man bruker brutal makt mot fiendene for å trygge sin egen rase.
anarcho-jihadist
Sjeldent, men er benyttet på anti-islamske nettsteder for å karakterisere en påstått utvikling i Al-Quada.

Søker man på disse begrepene ser man riktignok at de første treffene er relatert til ABB og «manifestet» hans (og derfor ikke interessante), men blar man forbi disse treffene havner man på nettsider som er skrevet lenge før 22. juli.

At ABB har svært aparte meninger er det ingen grunn til å tvile på. En del er tydeligvis sur på meg fordi jeg har tillatt meg å bemerke at for meg virker meningene til Peder Nøstvold Jensen like aparte. Siden dette tydeligvis blir misforstått: Jeg sier altså ikke at at Peder Nøstvold Jensen er «paranoid schizofren». Jeg sier at det er svært problematisk å strekke psykiatrien så langt at folk som har slike meninger blir utstyrt med psykiatrisk diagnose.

Det finnes folk som tror at at jomfruer føder barn, at det finnes engler, og at verden styres av reptiler. Alt sammen virker for meg ganske fornuftsstridig, men jeg mener at psykiatrien har løpt løpsk dersom det å mene fornuftsstridige ting skal være kriteriet for å få en psykiatrisk diagnose.

Men, innvendes det: ABB har drept 77 personer med kaldt blod, det har verken Peder Nøstvold Jensen, Paven, Märtha, eller David Icke. Og det er korrekt nok, og jeg vil legge til at det ikke er grunn til å tro at noen av disse, inklusive Paven, setter noen i livsfare. Men det er noe sirkulært over å først si det som skiller psykotiske personer fra friske er at de psykotiske faktisk tar livet av folk, for deretter å anføre at psykose fritar for straff. I tillegg er det ingen ting som tyder på at folk med psykoser er farligere enn andre.

Det påstås endog av rettspsykiaterne at ABB var psykotisk (virkelighetsfjern) i gjerningsøyeblikket, og at han scorer ifølge rettspsykiaterne 2 (av 100) på testen Global assessment functioning score (GAF). En så lav score på GAF innebærer ifølge eksperter at man “klarer verken å spise selv, vaske seg eller ta på sko”.

Samtidig vet vi at ABB klarte å kjøpe inn alle de ingrediensene som var nødvendig for å bygge en svært kraftig bombe, og deretter blande disse ingrediensene i riktig forhold, utplassere og detonere bomben. Han skaffet også våpen, ammunisjon og spesialmagasiner. Han stappet seg målbevisst med dop – en blanding bestående av anabole stereoider, det amfetamin-lignende stoffet efedrin og koffein – for å bli aggresiv nok til å klare å gjennomføre drapene. Vi vet også at ABB før han gikk til aksjon var utspekulert nok til å fjerne SIM-kortet fra sin mobiltelefon, slik det ikke var mulig å ringe til ham. Dermed kunne han forvirre politioperasjonen ved flere ganger å ringe opp til nødsentralen og angi at han «overga seg», for deretter å legge på og fortsette å myrde. Vi vet også fra øyenvitner at han la ned våpnene i samme øyeblikk som det fantes en mulighet for at han kunne bli skutt av politiet. Dette høres ikke ut for meg som en psykotisk person. Heller ikke som en person ute av stand til å knyte skolissene. Dette høres ut som en person som har svært god kontroll over hva han foretar seg, som ikke bare har planlagt sprengningen og drapene i minste detalj, men som også ville sikre at han forble i live slik at han kunne gå videre med neste skritt i planen: Å gjøre om rettsalen til politisk teater.

Aha
Aha. Jeg er glad for at jeg gadd å kommentere, og jeg er glad for at du presiserte. Takk for utdypingen, da må jeg si meg mer enig. Du er en glup fyr og det rimte ikke helt med hvordan jeg tolket det originale innelgget.

Fundamentalt sett mener jeg at det i psykologi er en hel masse vissvass og synsing. Mye tøv. Mye tvilsom "forskning" som gjerne baserer seg på tåke, ull og allerede definerte ønsker om resultat, og/eller syltynne metoder. At du stiller spørsmålstegn ved psykiatrisk diagnose er jeg helt med på. Psykiatri er etter min oppfatning et godt hakk mindre presist enn informatikk, jus og medisin. Og du har naturligvis rett i at skrullete eller avvikende meninger ikke betyr at man må medisineres. Jeg er utvilsomt enig i at Peder Jensens meninger er like forstokket. At man skal anse tossete meninger som grunnlag for diagnose er naturligvis lang ute på jordet. Men det kan faktisk være en pekepinn.

Nå kan det godt tenkes ABB er psykotisk. Ikke har jeg lest rapporten, ikke stoler jeg noe særlig på de bitene media plukker ut for oss. Om han er PS så vil medisiner ha en effekt.

Psykotiske mennesker, enten de begår ugjerninger eller ikke, er like godt i stand til å planlegge og å gjennomføre kompliserte planer om bare motivasjonen er der. Psykose er ikke det samme som affekt, ukontrollert eller rabiat. Det at han så nitid har planlagt, er ei heller bevis den ene eller andre veien. Vi kan plukke ut biter av historien, henge dem på veggen og si "se, verden, han er tydelig rablende koko". Eller vi kan plukke andre biter, og si "se, han er ved sine fulle fem: slik klarer ikke en rabiat psykopat å tenke". Men det er ikke slik det fungerer.

Han ønsker også å bruke rettsaken som sin talerstol, for slik å nå ut til millioner. Med diagnosen koko, vil jeg håpe det blir vanskeligere.