Lommejuss omkring digitale medier

av Gisle Hannemyr

Innhold

 1. Introduksjon
 2. Grunnprinsippene
 3. Ervervelse av opphavsrett
 4. Overdragelse av opphavsrett
 5. Fotografiske verk og fotografiske bilder
 6. Avgrensninger i opphavsretten
 7. Begrensninger for fotografen
 8. Internett
 9. Appropriasjonskunst
 10. Creative Commons
 11. Tvister
 12. Skatt
 13. Litteratur og lenkefarm

1. Introduksjon

Denne lille juridiske veiviseren tar for seg rettighetsspørsmål knyttet til digitale medier. Målgruppen er i første rekke mine egne studenter på kursene MEVIT1700 og INF5272 ved Universitetet i Oslo, men det er forhåpentligvis noe matnyttig her også for andre.

Denne veiviseren er ikke skrevet for (eller av) jurister. Det perspektiv som er lagt til grunn er praktikerens, og da særlig to grupper, nemlig mediebrukere og medieskapere. Med mediebrukere tenker jeg særlig på bloggere, webdesignere, nettredaktører og andre som har behov for å brukere ulike typer verk (tekst, bilder, animasjoner, musikk, etc.) om de henter fra ulike kilder som innholdselementer i såkalte sammensatte tekster. Med medieskapere tenker jeg på ulike opphavere (komponister, musikere, forfattere, foto­grafer, etc.) som skaper verk som kan benyttes som innholdselementer i sammensatte tekster.

Rettskilder

De samme lover og regler gjelder for digitale verk og digitale medier som for analoge verk og medier.

Rettigheter og plikter som angår eierskap og bruk av åndsverk og andre frembringelser (opphavsrettighter) reguleres primært av åndsverkloven (åvl.). Fotografier av gjenkjennelige personer er å betrakte som og behandling av slike reguleres av personopplysningsloven (popplyl.). Domstolloven (dl.) forbyr fotografering i rettssalen eller av siktede på vei til eller fra rettsmøtet. Bruk av portretter i vare­merker reguleres av varemerkeloven (vml.). Fotografier og tekst kan krenke privatlivets fred. Dette dekkes av straffeloven (strl.), som også definerer det såkalte redaktøransvaret. Ansvaret for digitale ytringer i fravær av en redaktør reguleres (blant annet) av ehandelsloven (e-hl.). Fotografier og tekst kan dessuten være ærekrenkelser som reguleres av skadeserstatningsloven. Etterligning i næringsvirksom­het reguleres (blant annet) av markedsføringsloven (mfl.).

På de følgende sidene vil jeg gå gjennom de ulike bestemmelsene, særlig med tanke på forhold som berører opphavsrettigheter og personvern.


Copyright © 2016 Gisle Hannemyr
Navngiving: Symbolet «No Photography» i kapittel 7 er designet av Professor Ravi Poovaiah, IDC, IIT Bombay, og benyttet med hjemmel i fribrukslisens. Deler av kapittel 4 (om opphavsrettens overgang) er basert på en tekst av Hans Marius Graasvold, opprinnelig publisert som Appendiks A i rapporten Digital rettighetsklarering, og brukt her med tillatelse. Videre takk til Graasvold og Olav Torvund for konstruktive innspill om hyperlenker og pekeransvar i kapittel 8. De feil som måtte være igjen, er mine egne.